Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van FIT12

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een FIT12 abonnement hebt of wilt afsluiten dan hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIT12 willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat FIT12 uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIT12. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

FIT12 verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een FIT12 abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig voor de automatische incasso en zullen als zodanig worden verwerkt. Deze gegevens bewaren wij tot 14 maanden na de laatste incasso. Naast deze gegevens verwerken wij ook de afgenomen diensten en betalingen in onze administratie. Deze gegevens bewaren wij voor maximaal zeven jaar.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam of een telefoonnummer. Deze worden bewaard in ons emailprogramma voor uiterlijk 12 maanden.

SOCIAL MEDIA UITINGEN

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen kunnen door FIT12 worden verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. Deze gegevens worden niet in onze administratie opgenomen. Maar blijven bewaard volgens de voorschriften van het desbetreffende social media platform.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING: FIT12 verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je aan ons verstrekt voor de voedingsbegeleiding en de uitslagen van onze metingen waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN: FIT12 verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een uitzonderlijk geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden behalve bij het beëindigen van het lidmaatschap bij FIT12. Ook ontvang je informatie via onze nieuwsbrief over gelijksoortige producten en diensten van FIT12, zoals bijvoorbeeld een wijziging van trainingstijden en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden via een afmeld link in die desbetreffende mailing. Daarnaast zullen wij bepaalde meetresultaten en schema’s bij het afnemen van bepaalde diensten via de mail communiceren. Deze gegevens zullen wij maximaal 3 jaar behouden en kun je ter alle tijde laten verwijderen.

RAPPORTAGE: FIT12 verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik of nieuwe leden.

CONTACT MET LID: Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van FIT12 later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen. Deze gegevens zullen maximaal 12 maanden bewaard blijven of volgens de protocollen van het desbetreffende social media platform.

WETTELIJKE VERPLICHTING: FIT12 kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT FIT12 GEBRUIK VAN COOKIES? FIT12 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor google analytics.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS? FIT12 zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van FIT12 zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van FIT12 hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.  Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Email verkeer bewaren wij voor 12 maanden. Machtigingsformulieren bewaren wij tot 14 maanden na de laatste incasso. De gegevens van de afgenomen diensten en het betaalverkeer bewaren wij voor 7 jaar.

MAAKT FIT12 BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN? FIT12 maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incasso machtigingen in ontvangst nemen namens FIT12, het delen van trainingsgegevens met freelancers werkzaam in opdracht van FIT12 en het verwerken van het betalingsverkeer.

VERSTREKT FIT12 GEGEVENS AAN DERDEN? FIT12 verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. FIT12 kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien FIT12 de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht FIT12 die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FIT12 of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@fit12.nl vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij FIT12 opgegeven e-mailadres met de vraag om jouw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van FIT12 kun je contact opnemen met : info@fit12.nl